LimaMaioho

Eia kā Nāhulu lāua ʻo Pūlama no ka pūʻā ʻana i ka ʻōlelo Hawaiʻi i loko o nā waha o nā pua a lāua, ʻo ia ʻo Lono a me Wailaʻahia. – Here is what Nāhulu and Pūlama have to say about raising their children, Lono and Wailaʻahia, with Hawaiian as the language of their family.

ʻOiai ʻo ka ʻōlelo ka piko o Hālau Mauli Ola, he ʻena aloha ko kānaka i ke ō mau o ka ʻōlelo Hawaiʻi.  ʻO ke aloha ʻōlelo, ke aloha ʻāina, a ʻo ke aloha kupuna nā kia nui e ʻonipaʻa mau ai mākou, ka ʻohana Lima-Maioho me nā pilikana, ma hope o ke ola o ka ʻōlelo Hawaiʻi ma kauhale.  He keʻakeʻa ka moloā e ālai mai ai i ka hiʻilawe ʻia o kēia amo.  Eia kā, ʻaʻohe kumu e kamakiʻi ai, no ka mea, wahi a kahiko, “E makaʻu i ka moloā.  Ma kahi o ka hana, he ola ma laila.”  A no laila, he wahi leo hoʻomālana kēia i nā ʻāpaʻakuma e lauhoe nei i ke aukahi hoʻōla mauli ola Hawaiʻi ma o ka pūʻā ʻana i ka māna leo i nā waha o kamaliʻi o kauwahi.  E ola mau ka ʻōlelo Hawaiʻi iā kākou pākahi!

Because language is at the core of ones identity, people possess a burning desire in perpetuating the Hawaiian language.  Loyalty to ʻōlelo Hawaiʻi, to our ʻāina, and to our kūpuna are what steers us, the Lima-Maioho ʻohana and relatives, to be steadfast in keeping the Hawaiian language a thriving language in our homes.  Laziness is definitely an obstacle that inhibits one from carrying out this important responsibility.  However, there should be no reason for laziness, because, in our tradition, “We must fear laziness. Hard work affords life.”  So, this message is in support of the various ʻohana who collectively work hard to keep the Hawaiian identity alive through nurturing a new generation of native speakers. May the Hawaiian language live on through each and every one of us!

#kealopiko #styledinhawaiinei #kamahinaokaolelohawaii #MOH2016 #ikekupuna #olelohawaii #eolakaolelohawaii #hawaiianlanguage #makeeolelo #ohana