Mano Kihikihi | Keiki Tee

Sale price Price $34.00 Regular price $0.00

100% Organic cotton | Eco-friendly | Designed in Hawaiʻi | Made in the USA

Manō kihikihi He kanahā ‘ano manō e noho ana ma nā kai ‘ewalu o Hawai‘i a ‘o ka manō kihikihi kekahi o nā ‘ano manō e laha nei i kēia mau lā. ‘O ka niuhi ka manō kaulana loa a ‘ike ‘ia nā hana hanohano a weliwlei nō ho‘i o ia ‘ano manō i loko o nā mo‘olelo kūpuna me nā ka‘ao. ‘O ke kihikihi na‘e, ‘a‘ole nō nui nā mo‘olelo e kaulana ai kona inoa. ‘O kona po‘o kihikihi ka mea ‘e‘epa e kū ho‘okahi ai kona ‘ano i waena o nā i‘a a pau. He nani ia, ‘o kihikihi ka hua‘ōlelo e wehewehe aku ana i ke ‘ano o nā po‘ohiwi o ka lawakua, ke kanaka ikaika ho‘i a maika‘i o ka ‘ōiwi, pēlā nō ka ‘ōlelo no ka manō holo ‘āina kaulana o ke au i kūnewa akula: “‘O ke kino o Kamehameha, he kino nui, pa‘a ke nānā aku, he kihikihi ‘o luna kīpo‘ohiwi, he lawa ke kino, ‘a‘ohe hakahaka, he nui kona a‘a o luna o ka ‘ā‘ī.” Ua ‘ai ‘ia ka manō kihikihi e nā kūpuna, a pēlā pū ka manō lālākea. Wahi a D. Kahā‘ulelio, ‘o ka “ho‘omoemoe manō” ka hana a kona mau kūpuna ma Lahaina: “A ‘o ka manō e ho‘omoemoe ai, he lālākea a he manō kihikihi, a ‘o ka ‘upena e lawai‘ai ai, he mahae wauke i milo ‘ia nō ho‘i a pa‘a. He ‘ehā a ‘elima kānaka nāna e ho‘olei a ma ka wa‘a nō ho‘i kekahi…” Wahi āna, ua hohono ka manō kihikihi, akā ke kāpī maika‘i ‘ia, a kaula‘i ‘ia akula a malo‘o, he ‘ono mai ho‘i kau!

Manō Kihikihi Hammerhead sharks occur throughout the world’s oceans, preferring the warmer waters of the globe. Our kūpuna used the name manō kihikihi for three species of hammerhead sharks. The scalloped (Sphyrna lewini) and smooth (Sphyrna zygaena) hammerhead sharks are fairly common, ranging from 7-14 ft. long. The great hammerhead (Sphyrna mokarran) is globally endangered, ranging from 13-20 feet long, and weighing up to 1,000 pounds! Manō kihikihi and manō lālākea (white tip sharks) were eaten by our kūpuna who said those two types were not manō ‘ai kanaka (sharks that eat people). Manō kihikihi were caught in nets, often hauled in with other sorts of fish, or on lines. Hawaiians do not eat animals of the same kind as their ‘aumakua, so manō kihikihi may not have been comonly chosen by kanaka performing kākū‘ai (the making of an ‘aumakua). Manō kihikihi often school in the daytime, which may have to do with their mating rituals. Females outnumber males six to one and when schooling, the largest females swim at the center. Once a pair has chosen each other, they depart for the open ocean to do their sacred dance alone. Later, females travel to shallower, more protected waters to give live birth to their pups. A mature mother shark may bear as many as 40 pups at time!

×