Shop Home » SALE

Mālolo Tee - ALL SALES FINAL

ʻO kā kākou iʻa ʻōlali nei he mālolo (Parexocoetus brachypterus), holo nō ma nā kai like ʻole o ka honua, a ua kapa ʻia no kona lele ʻana i luna o ka ʻilikai me ka niau aku i mea e pakele ai i nā iʻa nui e ake ana e ʻai iā ia. Ma kai hohonu e noho ai, ma ke kai mālolo hoʻi, i kapa ʻia pēlā e nā kūpuna i lawaiʻa i ua iʻa nei. He pāhoe ka inoa o ka ʻauwaʻa nāna i hoʻopuni i ka ʻāuna mālolo a laila ʻā akula ka poʻe i ka iʻa i loko o kahi ʻupena nui, he hano mālolo ke ʻano. Ma ke alu like ʻana, he ʻuā aku a he ʻuā mai ko luna o ka ʻauwaʻa a pēlā i loaʻa mai ai ka inoa kapakapa, ʻo "ka iʻa ʻuā lua." Eia hou, he mālolo ka mea lele mai kekahi ipo a kekahi ipo aku. Kamaʻāina paha ʻoe i ia ʻano kanaka: he naʻau hohonu, he waha mīkololohua, he ʻumeke kāʻeo nō hoʻi i komo ʻia e nā manamana he nui i miki ʻai na lākou. Na wai e ʻole ka nani o nei pūlelehua o ke kai? He ānai maka maoli kona kino pānanai me kona mau ʻēheu māliko. E like hoʻi me kona ʻano, niau wale aku nei mālolo ma luna o kā mākou lau no ka Nāulu, ke ao e halihali ana i ka wai ola mai Haleakalā a hiki loa aku i Kahoʻolawe. Lele ka mālolo me he manu lā - The mālolo fish flies like a bird.

Found throughout the world's oceans, flying fish (Parexocoetus brachypterus) are named for how they leap out of the water and fly in the air to escape predators. The deep ocean is their home, the kai mālolo, as it was named by our kūpuna who hauled them in by the hundreds after surrounding them with a whole fleet of canoes (pāhoe) and driving them into huge bag nets (hano mālolo). To coordinate the effort, people shouted back and forth, hence the moniker "ka iʻa ʻuā lua." A person known to jump from one lover to the next is likened to this slippery fish. You know, those deep, knowledgable types who are exceptional conversationalists, but can't be wrangled down? Their sleek, shiny bodies and beautiful transparent wings make these pūlelehua (butterflies) of the sea hard to resist, but if you accept their flighty nature, you might be just fine. In flying fish form, our mālolo spread their wings and glide over our design for the Nāulu cloud that carries moisture from leeward Haleakalā to Kahoʻolawe. Lele ka mālolo me he manu lā - The mālolo fish flies like a bird.

Organic cotton | Eco-friendly | Designed in Hawaiʻi | Made in the USA

Model is wearing: XL

*All sales final on sale page items