Shop Home » KANE

ʻOlopū Tee

An old chant tells us that the snow of Maunakea was the water Wākea used when sharpening and polishing koʻi (adzes), the most important tool of the ancient Hawaiians, who created many types of them. A koʻi named ʻOlopū was used to carve the canoes of Wākea and his people. It was a koʻi from antiquity that held in it the stories of distant ancestors and was passed down through the generations of chiefs. It was called a "koʻi naʻi aupuni", or "nation-building koʻi", befitting of Kamehameha Paiʻea, the chief who acquired it before uniting the islands under his rule. He established the foundation that his son, Kauikeaouli, built upon to secure the Hawaiian Kingdom with the help of his most trusted advisors. This kingdom and Hawaiʻi's history were extensively documented in the Hawaiian language. Awaiaulu was created to facilitate an understanding of that language and history through the development of resources and resource people, tools and toolmakers, with the drive to make Hawaiian knowledge broadly accessible to all people of Hawaiʻi. This knowledge is our modern koʻi naʻi aupuni, a tool that helps us actualize our desires, understand our kingdom and its intact sovereignty, and move forward in unity. Let us take the inspiration of ʻOlopū and sharpen our koʻi; deepen our knowledge of the past as a foundation that allows people of today to thrive and future generations to flourish. To learn more about Awaiaulu, our Makamaka collaborators for 2019, visit their website: www.awaiaulu.org

Wahi a kahiko, ʻo ka hau kea o Maunakea ka wai kāpī ke hoana ʻo Wākea i ke koʻi. Auē ka nani ke noʻonoʻo iho. ʻO ʻOlopū ka inoa o ke koʻi i kālai ʻia aku ai kona waʻa a mau waʻa paha. He koʻi "haʻi kūpuna" kēia mai ka wā kōliʻuliʻu mai i hoʻoili ʻia akula i kekahi o nā aliʻi nui o ka moku o Keawe, e laʻa ʻo Hawaiʻikuauli, kāne a Lilinoe, ke aliʻi wahine i hānai ʻia ma kekahi ana ma Mauna Kea, ka mea hoʻi i maʻū kona puʻu i ka wai o Poliʻahu, he pūnāwai i luna o laila. Ua ʻōlelo ʻia he "koʻi naʻi aupuni" ʻo ʻOlopū a loaʻa maila i ka lima ʻo Kamehameha Paiʻea ma mua o ke kīlou ʻana o ua ʻiwa koa lā i nā moku. Nāna ke kahua o ke aupuni i kūkulu ʻia e kāna keiki, e Kauikeaouli, a me nā hoa kūkā a kākāʻōlelo ona. Ua palapala ʻia ihola ia moʻolelo ma ka ʻōlelo Hawaiʻi, ka ʻōlelo hoʻi o ke aupuni Hawaiʻi. I mea e hiki ai iā kākou ke hoʻomaopopo iho i ka ʻōlelo a me ka moʻolelo Hawaiʻi, ua hoʻokumu ʻia ʻo Awaiaulu. He hui hoʻolako kumu ʻike a hoʻomākaukau mea unuhi ʻo Awaiaulu e ʻimi mau ana i nā ala e loaʻa mai ai ka ʻike Hawaiʻi i ko Hawaiʻi. A no ka mea, ʻo ka ʻike ke koʻi naʻi aupuni o kēia au. ʻO ka mea ia e kālai ʻia mai ai nā mea o ko kākou makemake, ka mea e hoʻomaopopo ai kākou i ke aupuni Hawaiʻi me kona ea e mau mai nei, ka mea nō hoʻi e holomua like ai kākou ma ke ala hoʻokahi. 

Organic cotton | Eco-friendly dye methods | Designed in Hawaiʻi | Made in the USA