Lupe Keiki Tee

Iā Mailekaluhea lā e lāhai ana i luna, e naʻi ana i ka pōʻiuʻiu o ka lewa, ua walea wale ʻo ia i ka ʻīnikiniki ʻana mai o ka huʻi miki a ka ua ʻawa i kona ʻili. ʻIlihia lā hoʻi ke anaina o lalo i ka hana a nei kupua e linohau ana i ka ʻahuʻula hoʻokalakupua, e lanakila ana hoʻi ma luna o ke kaikamahine koa o ka hoʻolele lupe ʻana, a pēlā i ola ai kona hoa paio i pili i kona mau iwi ma ua hoʻokūkū hoʻolele lupe nei. Mai kēlā mua aku, ua kapa ʻia ka inoa o ia ʻāina, kahi o kēia hoʻokūkū kaulana, ʻo Wailupe. He wai hoʻi ia e hoʻohāliʻaliʻa mai ana i ka mōkila lʻu wai o Wailua, ʻo Kaweloleimakua hoʻi, ka mea nāna i hoʻowiʻuwiʻu i ka lupe a ke keiki aliʻi, a Kauahoa, a moku ihola ke kaula, a lilo akula i ka makani. Kani ka pihe o kānaka i ka ʻike ʻana i ke akamai a me ka maʻalea o Kawelo. ʻO ia maʻalea like paha ke ʻano o nā kahuna ma ko lākou kāhea ʻana iā Lōlupe, ke akua kino lupe, ka mea e alakaʻi i nā ʻuhane e ʻimi ana e hōʻino i ke aliʻi i ka make. ʻO nā ʻuhane maikaʻi hoʻi, alakaʻi ʻia akula i ke ola. Ola mau ʻo Heʻeia iā Lupe Kiaʻi Nui, ka hīhīmanu hanohano, kaulana hoʻi i kona lele maoli ʻana aʻe i ka lewa, i mea e e alualu a e hoʻokuke aku ai i nā iʻa kūpono ʻole i komo hewa i ka loko iʻa. ʻEhia nō naʻi ʻana o nā kūpuna i nei mea noʻeau ʻo ka hoʻolele lupe!

Pā mai, pā mai ka makani o Hilo! ʻO ka ipu nui, lawea mai! ʻO ka ipu iki waiho aku! Blow, blow, wind of Hilo! Bring the big gourd and leave the small one! That is how to raise the wind for kite-flying, which was a fun activity in olden times, but also a way to fish and a tool used by kahuna. Lōlupe is the god whose form is a kite. He was called upon to ensnare spirits trying to harm chiefs and to transform the ruling chief into a deified ancestor after death. Death could have been the outcome for the girl who bet her bones in a kite-flying contest, but her newfound friend, Mailekaluhea, donned a magical feather cape and flew high in the sky like a kite. This won the bet, saved the girl's life, and Wailupe became the new name of the land where this famed contest took place. Kites were made from kapa and light woods (like ʻohe and hau) and the string was made of olonā. Mary Kawena Pukui identifies certain main kite shapes (lupe lā, lupe mahina, lupe manu, lupe maoli) and specific names for the hānai (body shape) of kites are found in the stories of our kūpuna. 

E nai ana i ka pōʻiuʻiu - Reaching the highest heights.

Organic cotton | Eco-friendly dye methods | Designed in Hawaiʻi | Made in the USA